Tuesday, January 16, 2007
...
دنيا را بد ساخته‌اند! کسي را که دوست داري، تورا دوست نمي‌دارد. کسي که تورا دوست دارد، تو دوست‌ا‌‌ش نمي‌داري اما کسي که تو دوست‌اش داري و او هم تو را دوست دارد به رسم و آئين هرگز به هم نمي‌رسند و اين رنج است. زندگي يعني همین. "دکتر شريعتي"

<< صفحه‌ی اصلی